بانک سوالات رشته حسابداری دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

بانک سوالات رشته حسابداری با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور

-اصول حسابداری 1 2-روانشناسی عمومی 3-اصول حسابداری 2 4- اصول علم اقتصاد 1 5-مبانی جامعه شناسی 6- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 7- اصول علم اقتصاد 2 8-اصول حسابداری 3 9- زبان تخصصی 1 10- حسابداری صنعتی 1 11- آمار و کاربرد آن در مدیریت 12- حسابداری میانه 1 13- مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 14- مبانی سازمان و مدیریت 15- حقوق بازرگانی 16- مبانی و کاربرد کامپیوتر 17- حسابداری میانه 2 18- زبان تخصصی 2 19- روشهای تحقیق و ماخذ شناسی 20- حسابداری پیشرفته 1 21 -حسابداری صنعتی 2 22- حسابرسی 1 23- حسابداری مالیاتی 24- حسابداری پیشرفته 2 25- پژوهش عملیاتی 1  26- مدیریت مالی 1 27- اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 28 - پژوهش عملیاتی 2 29- حسابداری و حسابرسی دولتی 30 حسابرسی 31 مبانی و اصول سازمان  و مدیریت 32 مبانی روش تحقیق 33 اقتصاد خرد 34 مدیریت مالی 2 35 مدیریت تولید 36 پول و ارز و بانکداری 37 مباحث جاری در حسابداری 38 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 39-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 40 ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 41 ریاضیات پایه ومقدمات آمار 2 42-ریاضی مقدماتی 43 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 44 آمار واحتمالات 45 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت46حسابداری صنعتی47 مبانی تنظیم بودجه 48 پژوهش عملیاتی 49-مدیریت رفتار سازمانی 50 اقتصاد کلان 51 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 52 حسابداری صنعتی 3 53- حسابرسی 2

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره  با پاسخنامه

1

1214017

اصول حسابداری 1

20دوره

12دوره

2

1217111

روانشناسی عمومی

17دوره

11دوره

3

1214018

اصول حسابداری 2

17دوره

10دوره

4

1221018

اصول علم اقتصاد 1

17دوره

11دوره

5

1222070

مبانی جامعه شناسی

18دوره

12دوره

6

1111013

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

14دوره

9دوره

7

1221019

اصول علم اقتصاد 2

15دوره

11دوره

8

1214019

اصول حسابداری 3

18دوره

10دوره

9

1214020

زبان تخصصی 1

17دوره

11دوره

10

1214021

حسابداری صنعتی 1

13دوره

6دوره

11

1117018

آمار و کاربرد آن در مدیریت

11دوره

7دوره

12

1214022

حسابداری میانه 1

16دوره

10دوره

13

1218090

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها

13دوره

9دوره

14

1218091

مبانی سازمان و مدیریت

15دوره

8دوره

15

1223016

حقوق بازرگانی

14دوره

9دوره

16

1115011

مبانی و کاربرد کامپیوتر

15دوره

8دوره

17

1214110

حسابداری میانه 2

15دوره

6دوره

18

1214024

زبان تخصصی 2

16دوره

5دوره

19

1218092

روشهای تحقیق و ماخذ شناسی

14دوره

8دوره

20

1214025

حسابداری پیشرفته 1

18دوره

6دوره

21

1214026

حسابداری صنعتی 2

14دوره

7دوره

22

1214027

حسابرسی 1

15دوره

6دوره

23

1214028

حسابداری مالیاتی

17دوره

7دوره

24

1214029

حسابداری پیشرفته 2

16دوره

6دوره

25

1218093

پژوهش عملیاتی 1

12دوره

8دوره

26

1214030

مدیریت مالی 1

17دوره

7دوره

27

1214039

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

17دوره

9دوره

28

1218094

پژوهش عملیاتی 2

15دوره

6دوره

29

1214032

حسابداری و حسابرسی دولتی

17دوره

7دوره

30

1214077

حسابرسی

11دوره

5دوره

31

1221033

مبانی و اصول سازمان  و مدیریت

14دوره

7دوره

32

1221035

مبانی روش تحقیق

14دوره

6دوره

33

1221036

اقتصاد خرد

11دوره

6دوره

34

1214035

مدیریت مالی 2

17دوره

5دوره

35

1218095

مدیریت تولید

18دوره

11دوره

36

1221020

پول و ارز و بانکداری

19دوره

10دوره

37

1214036

مباحث جاری در حسابداری

17دوره

10دوره

38

1221021

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

17دوره

10دوره

39

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

11دوره

5دوره

40

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار1

11دوره

6دوره

41

1111015

ریاضیات پایه ومقدمات آمار 2

12دوره

6دوره

42

1111264

ریاضی مقدماتی

11دوره

3دوره

43

1115012

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

9دوره

5دوره

44

1117089

آمار واحتمالات

8دوره

6دوره

45

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

11دوره

7دوره

46

1214038

حسابداری صنعتی

19دوره

6دوره

47

1214039

مبانی تنظیم بودجه

10دوره

دوره

48

1214046

پژوهش عملیاتی

11دوره

دوره

49

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

16دوره

دوره

50

1221032

اقتصاد کلان

11دوره

دوره

51

1221034

مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی)

9دوره

دوره

52

1214034

حسابداری صنعتی 3

17دوره

دوره

53

1214033

حسابرسی 2

19دوره

دوره